1. 1007 KAMU KURUMLARINI ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DESTEK PROGRAMI (HİBE)

Amaç ve Kapsam
Kamu Kurumlarının, teknolojik nitelikli ürün/sistem tedariğinin ulusal kaynaklardan Ar-Ge çalışmaları yoluyla sağlanması ve teknolojik nitelikli ürün/sistem ithalatı için yurt dışına aktarılan kaynakların daha az maliyetle yurt içi üretimine aktarması amacıyla proje çıktılarına göre üç farklı nitelikte olan prototip/sistem/pilot tesis, model/yöntem/süreç ve teknoloji birikim projelerini desteklemek

2. 1501 SANAYİ AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI (HİBE)

Amaç ve Kapsam
Yeni bir ürün üretilmesi, mevcut bir ürünün geliştirilmesi, iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi konularında yürütülen Ar-Ge nitelikli sanayi projelerini desteklemek.

3. 1505 ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ DESTEK PROGRAMI (HİBE VE DANIŞMANLIK)

Amaç ve Kapsam
Üniversite / kamu araştırma merkez ve enstitülerindeki bilgi birikimi ve teknolojinin Türkiye’de yerleşik ve proje sonuçlarını Türkiye’de uygulamayı taahhüt eden kuruluşların ihtiyaçları doğrultusunda ürüne ya da sürece dönüştürülerek sanayiye aktarılması yoluyla ticarileştirilmesine katkı sağlamak.

4. 1507 KOBİ AR-GE BAŞLANGIÇ DESTEK PROGRAMI (HİBE)

Amaç ve Kapsam
Yeni bir ürün üretilmesi, mevcut bir ürünün geliştirilmesi, iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi konularında yürütülen Ar-Ge nitelikli sanayi projelerini desteklemek.

5. 1509 ULUSLARARASI SANAYİ AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI (HİBE)

Amaç ve Kapsam
EUREKA, EUROSTARS, Avrupa Birliği Çerçeve Programları altında ortak proje çağrılarına çıkan programlar ve benzeri uluslararası programlara sunulan uluslararası ortaklı Ar-Ge projelerini desteklemek.

6. 1511 ÖNCELİKLİ ALANLAR ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK DESTEK PROGRAMI (HİBE)

Amaç ve Kapsam
Ülkemiz öncelikli alanlarında hedef ve ihtiyaç odaklı, izlenebilir sonuçları olan projeleri desteklemek.

7. 1512 TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEK PROGRAMI (HİBE VE DANIŞMANLIK)

Amaç ve Kapsam
Girişimcilerin, teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini, katma değer ve nitelikli istihdam yaratma potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürebilmeleri için, fikir aşamasından pazara kadar olan faaliyetlerinin desteklenmesi, böylece nitelikli girişimciliğin özendirilmesi ve uluslararası rekabet gücü olan, yenilikçi, teknoloji düzeyi yüksek ürün ve hizmetleri geliştirebilen başlangıç firmalarının oluşturulmasını sağlamak.

8. 1515 ÖNCÜL AR-GE LABORATUVARLARI DESTEKLEME PROGRAMI (HİBE)

Amaç ve Kapsam
Alanında öncül bilimsel ve teknolojik bilgi üreten yurt dışında yerleşik kuruluşların ülkemize çekilerek Türk bilim insanlarının araştırma niteliklerinin yükseltilmesini ve ülkemizin belirli bilim ve teknoloji alanlarında küresel çekim merkezi olmasını sağlamak.

9. 1601 YENİLİK GİRİŞİMCİLİK ALANLARINDA KAPASİTE ARTIRILMASINA YÖNELİK DESTEK PROGRAMI (HİBE)

Amaç ve Kapsam
Yenilik ve teknolojik girişimcilik alanlarında gerçek ve tüzel kişilere yönelik farkındalık oluşturma ve kapasite artırımını sağlayacak mekanizmaları (örn: eğitim, mentörlük, nitelikli personel desteği, işbirliği ağları, kümelenme, proje ve teknoloji yönetimi, proje pazarı, yatırımcı pazarı vb.) desteklemek.

10. 1602 PATENT DESTEK PROGRAMI (HİBE)

Amaç ve Kapsam
Ülkemiz kaynaklı ulusal ve uluslararası patent başvuru sayısının artırılmasını, gerçek ve tüzel kişilerin patent başvurusu yapmaya teşvik edilmesini ve ülkemizdeki patent sayısının artırılmasını sağlamak.

11. SANAYİ TEZLERİ DESTEK PROGRAMI (HİBE)

Amaç ve Kapsam
Ülkemizin rekabet gücünü artıracak yeni ürün/üretim yöntemi geliştirilmesi ve mevcut üründe/üretim yönteminde yenilik yapılmasına yönelik sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda yüksek lisans / doktora tez çalışmalarını içeren projeleri desteklemek. Üniversite-sanayi işbirliğinin kurumsallaştırılmasını sağlamaktır.