1. AR-GE PROJELERİ DESTEĞİ (HİBE)

Amaç ve Kapsam
Tarım sektörünün ihtiyaç duyduğu öncelikli konularda bilgi ve teknolojilerin geliştirilmesi, çiftçiler, tarımsal sanayiciler ile ihracatçılara aktarılması ve tarım sektöründeki örgütlerin Ar-Ge kapasitelerinin geliştirilmesi sağlamak.
Tarımsal faaliyetlerde yapılacak AR-GE alanında destek verilmesini sağlamak.

Destek Kalemleri
a) Alet, makine, teçhizat, yazılım ve donanımlar,
b) Dayanıklı taşınır malzeme ve sarf malzemeleri,
c) Araştırmanın gerektirdiği tohum, ilaç, gübre, hormon vb. girdi alımları,
d) Danışmanlık giderleri,
e) Seyahat giderleri,
f) Anket, deneme, analiz hizmet alımları,
g) Projede kullanılan cihazların bakım onarım giderleri
h) Nakliye giderleri.

Kimler Başvurabilir?
Kamu Kurumları
Büyük İşletmeler
KOBİ
Sivil Toplum Kuruluşları

Destek Özellikleri
Destek Türü: Hibe
Destek Miktarı: 3.000.000 TL - %70
Başvuru Dönemi: Çağrılı

2. KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ KAPSAMINDA TARIMA DAYALI YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ PROGRAMI (HİBE)

Amaç ve Kapsam
Kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması için KOBİ’lerin desteklenmesi, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi, gıda güvenliğinin güçlendirilmesi, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması, kırsal ekonomik altyapının güçlendirilmesi, tarımsal faaliyetler için geliştirilen yeni teknolojilerin üreticiler tarafından kullanımının yaygınlaştırılması, yürütülmekte olan kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliklerinin artırılması, kırsal toplumda yerel kalkınma kapasitesinin oluşturulmasına katkı sağlamak için yeni teknoloji içeren yatırımları desteklemek.

Destek Kalemleri
a) İnşaat işleri alım giderleri,
b) Makine, ekipman ve malzeme alım

Kimler Başvurabilir?
Girişimci
KOBİ
Büyük İşletme
Kamu Kurum Kuruluşları

Destek Özellikleri
Destek Türü: Hibe
Destek Miktarı: 500.000.000 TL – 2.000.000.000 TL
Destek Oranı: %50
Başvuru Dönemi: Çağrılı