1. BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIM TEŞVİKİ (VERGİ İNDİRİMİ)

Amaç ve Kapsam
İşletmelerin; tasarruflarını katma değeri yüksek yatırımlara yönlendirmesini, uluslararası rekabet güçlerini artırmasını sağlamak, büyük ölçekli yatırımların artmasını sağlamak ve kümelenme ve çevre korumaya yönelik yatırımları özendirmek.

2. GENEL TEŞVİK UYGULAMALARI (VERGİ İNDİRİMİ)

Amaç ve Kapsam
İşletmelerin; tasarruflarını katma değeri yüksek yatırımlara yönlendirmesini, uluslararası rekabet güçlerini artırmasını sağlamak ve kümelenme ve çevre korumaya yönelik yatırımları özendirmek.

3. BÖLGESEL TEŞVİK UYGULAMALARI (KREDİ FAİZİ) (VERGİ İNDİRİMİ)

Amaç ve Kapsam
İşletmelerin; tasarruflarını katma değeri yüksek yatırımlara yönlendirmesini, uluslararası rekabet güçlerini artırmasını sağlamak, işletmelerin bölgesel gelişmişlik farklılıklarını azaltmak ve kümelenme ve çevre korumaya yönelik yatırımları özendirmek.

4. ÖNCELİKLİ YATIRIMLARIN TEŞVİKİ (KREDİ FAİZİ) (VERGİ İNDİRİMİ)

Amaç ve Kapsam
İşletmelerin; tasarruflarını katma değeri yüksek yatırımlara yönlendirmesini, uluslararası rekabet güçlerini artırmasını sağlamak, öncelikli alanlarda yatırımların artmasını sağlamak ve kümelenme ve çevre korumaya yönelik yatırımları özendirmek.

5. STRATEJİK YATIRIMLARIN TEŞVİKİ - (KREDİ FAİZİ) (VERGİ İNDİRİMİ)

Amaç ve Kapsam
İşletmelerin; tasarruflarını katma değeri yüksek yatırımlara yönlendirmesini, uluslararası rekabet güçlerini artırmasını sağlamak, stratejik yatırımların artmasını sağlamak, kümelenme ve çevre korumaya yönelik yatırımları özendirmek.

6. ÖZEL AR-GE MERKEZLERİ DESTEĞİ (HİBE VE VERGİ İNDİRİMİ)

Amaç ve Kapsam
Ar-Ge ve yenilik yoluyla rekabet edebilir teknolojik bilgi üretilmesi, yenilik yapılması, ürün kalitesi ve standardının yükseltilmesi, verimliliğin artırılması, maliyetlerinin azaltılması, bilginin ticarileştirilmesi, işbirliklerinin geliştirilmesi, teknoloji yoğun üretim, girişimcilik ve bu alanlara yönelik yatırımlar ile yabancı sermaye yatırımlarının ülkeye girişinin hızlandırılması, Ar-Ge personeli ve nitelikli işgücü istihdamının artırılmasını sağlamaktır.

7. SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KÜMELENME DESTEK PROGRAMI (HİBE DESTEĞİ)

Amaç ve Kapsam
Türk sanayisinin rekabet edebilirliğinin, yenilikçiliğinin ve verimliliğinin yükseltilmesi, küresel ihracattan daha fazla pay alınması, ağırlıklı olarak yüksek teknolojili ürünlerin üretilmesi ve nitelikli işgücüne sahip, aynı zamanda çevreye ve topluma duyarlı bir sanayi yapısına dönüştürülmesi için kümelenme birlikteliklerinin başlatılması ve etkin bir şekilde ilerletilmesi amacıyla gerekli işbirliği ortamının güçlendirilmesini sağlamaktır.

8. SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI ÖZEL SEKTÖR TASARIM MERKEZLERİ DESTEĞİ (VERGİ İNDİRİMİ)

Amaç ve Kapsam
Tasarım yoluyla rekabet edebilir teknolojik bilgi üretilmesi, yenilik yapılması, ürün kalitesi ve standardının yükseltilmesi, verimliliğin artırılması, maliyetlerinin azaltılması, bilginin ticarileştirilmesi, işbirliklerinin geliştirilmesi, teknoloji yoğun üretim, girişimcilik ve bu alanlara yönelik yatırımlar ile yabancı sermaye yatırımlarının ülkeye girişinin hızlandırılması, tasarım personeli ve nitelikli işgücü istihdamının artırılmasını sağlamaktır.

9. SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ TEŞVİKİ (HİBE VE VERGİ İNDİRİMİ)

Amaç ve Kapsam
Üniversiteler, araştırma kurum ve kuruluşları ile üretim sektörlerinin işbirliği sağlanarak, ülke sanayiinin uluslararası rekabet edebilir ve ihracata yönelik bir yapıya kavuşturulmasını sağlamak.

10. SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI TEVHİD VE İFRAZ İŞLEM HARCI İSTİSNASI (VERGİ İNDİRİMİ)

Amaç ve Kapsam
Organize Sanayi Bölgesinde yer alan işletmeler için 5281 sayılı Kanun ile 492 sayılı Harçlar Kanununun 59’uncu maddesine ilave edilen (n) bendine göre gayrimenkullerin ifraz veya taksim veya birleştirme işlemlerinin tevhit ve ifraz işlem harcından müstesna olmasını sağlamak.

11. SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI EMLAK VERGİSİ MUAFİYETİ (VERGİ İNDİRİMİ)

Amaç ve Kapsam
Organize Sanayi Bölgesinde yer alan işletmeler için 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 5’inci maddesi (f) fıkrasına göre bina inşalarının sona erdiği tarihi takip eden bütçe yılından itibaren 5 yıl süre ile emlak vergisinden muafiyet sağlamak.

12. SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİNA İNŞAAT HARCI VE YAPI KULLANMA İZNİ HARCI İSTİSNASI (VERGİ İNDİRİMİ)

Amaç ve Kapsam
Organize Sanayi Bölgesinde yer alan işletmeler için 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 80’inci maddesine göre Organize Sanayi Bölgelerinde yapılan yapı ve tesislerin bina inşaat harcı ve yapı kullanma izni harcından müstesna olmasını sağlamak.

13. SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI YAPI DENETİM KURULUŞLARINA ÖDENECEK HİZMET BEDELİ İNDİRİMİ (HİBE)

Amaç ve Kapsam
4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 5’inci maddesinin beşinci fıkrası gereğince yapı denetim kuruluşlarına ödenecek hizmet bedelinin, Organize Sanayi Bölgeleri onaylı sınırı içerisinde yer alan tüm yapılar için %75 indirimli olarak uygulanmasını sağlamak.