1. KADINLAR, GENÇLER VE MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ SAHİPLERİ İÇİN İSTİHDAM TEŞVİKLERİ

Amaç ve Kapsam
İşsizlik Sigortası Ödeneği Alanlarının çalışma hayatına kazandırılmasını sağlamak, işe alımlarını kolaylaştırmak.
Özel sektör işverenlerince işe alınan kişilerin, işverenin son 6 ayda çalıştırdığı ortalama işçi sayısına ilave olarak işe alınmaları kaydıyla, sigorta primi işveren payının tamamını İşsizlik Sigortası Fonundan karşılayarak istihdamı artırmak.
31.12.2020 yılına kadar işsiz olan kişileri istihdam eden özel sektör işverenlerin prime esas kazanç üst sınırına kadarki sosyal güvenlik primi işveren payları (524,47 TL ila 3.933,54 TL) İşsizlik Sigortası Fonundan karşılamak.

Faydalanma Şartları

 • Kişinin son 6 aydır işsiz olması

 • Kişinin istihdam edildiği tarihten önceki son 6 ayın ortalama sigortalı çalışan sayısına ilave olarak istihdam edilmesi

 • Özel sektör işvereni olmasıFaydalanma Süresi

 • 18 yaş ve üzeri kadınları istihdam eden işverenlere 24 ila 54 ay,

 • 18-29 yaş arası erkekleri istihdam eden işverenlere 12 ila 54 ay,

 • 29 yaş ve üzeri erkekleri istihdam eden işverenlere 6 ila 30 ay,

 • Çalışmakta iken; 01.03.2011 tarihten sonra mesleki yeterlik belgesi alanlar, mesleki ve teknik eğitimi tamamlayanlar veya işgücü yetiştirme kurslarını bitirenleri istihdam eden işverenlere 12 ay,


süreyle destek sağlanmaktadır. İŞKUR’a kayıtlı olmayı teşvik etmek amacıyla kişinin İŞKUR’a kayıtlı olması durumunda destek süresine 6 ay eklenilmesi yönünde hüküm getirilmiştir.
İşverenlerce; aylık prim ve hizmet belgesinin yasal süresi içerisinde SGK’ya verilmesi ve primlerin yasal süresi içerisinde ödenmesi gerekmektedir.

2. İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMLARI

Amaç ve Kapsam
Kuruma kayıtlı işsizlerin mesleki deneyim edinmeleri ve teorik eğitimini aldıkları mesleklerde uygulamayı görmesi ile çalışma ortamına uyumunu sağlamak.

Destek Süresi

 • İşbaşı Eğitim Programı; bilişim ve imalat sektörlerindeki işyeri ve mesleklerde en fazla 6 ay, diğer sektörlerde ise en fazla 3 ay, muhabirlik ile ilgili mesleklerde en fazla 9 ay, tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde ise MEB Hayat Boyu Öğrenme Modüllerinin asgari süresinden az olmayacak şekilde uygulanmaktadır.

 • Siber güvenlik, bulut bilişim, oyun geliştirme uzmanı ve kodlama gibi çağımızın ve geleceğin meslekleri olarak görülen alanlarda düzenlenecek olan işbaşı eğitim programlarına katılan 18-29 yaş arası gençler için işbaşı eğitim programlarının süresi en fazla 9 ay uygulanmaktadır.

 • Programlar günde en az 5 en fazla 8 saat olmak üzere ve haftada 6 günü aşmamak kaydıyla haftalık 45 saati geçmeyecek şekilde planlanabilir.Faydalanma Şartları


 • Kuruma kayıtlı işsiz olmak

 • 15 yaşını tamamlamış olmak,

 • İşverenin birinci veya ikinci dereceden kan hısmı veya eşi olmamak,

 • Emekli olmamak,

 • Programın başlama tarihinden önceki üç aylık dönemde programa başvuru yapan işverenin çalışanı olmamak,

 • Program başlangıcından önceki son 1 ayda uzun vadeli sigorta kollarına ait primi yatırılmamış olmak,

 • İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmış olmak,Yukarıdaki şartları sağlayan ve programa devam etmelerine engel durumları bulunmayan öğrenciler de programlara katılabilirler.
Ayrıca tarımsal faaliyette bulunanlar ile isteğe bağlı sigortalı sayılanlar, sosyal yardım, engelli maaşı ile dul ve yetim aylığı alanlar da işbaşı eğitim programından yararlanabilirler.

Desteklenecek Giderler

 • Katılımcı zaruri gideri (Günlük 77,70 TL, öğrenciler için 58,27, işsizlik ödeneği alanlar için 38,85 TL)

 • İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortası Primi

 • Genel Sağlık Sigortası Prim GiderleriGeleceğin meslekleri olarak belirlenecek mesleklerde düzenlenen programlarda katılımcılara 85 TL zaruri gider ödenmektedir.
Sanayi sektöründeki mesleklerde düzenlenecek işbaşı eğitim programlarına katılan kadınların bakmakla yükümlü oldukları 2-5 yaş arası çocukları için aylık 400 TL bakım desteği program süresince karşılanmaktadır.

3. İŞSİZLİK SİGORTASI ÖDENEĞİ ALANLARI İSTİHDAM EDEN İŞVERENLER İÇİN İSTİHDAM TEŞVİKİ

Amaç ve Kapsam
İşsizlik Sigortası Ödeneği Alanlarının çalışma hayatına kazandırılmasını sağlamak, işe alımlarını kolaylaştırmak.

Destek Kalemleri
İşsizlik ödeneği alanların; işe alındığı tarihten önceki son altı aylık dönemde, prim ve hizmet belgelerinde bildirilen ortalama sigortalı sayısına ilave olarak işe alınması durumunda kişinin kalan işsizlik ödeneği süresince asgari ücret üzerinden hesaplanan sosyal güvenlik priminin %1’lik kısmı hariç olmak üzere tamamı (857,06 TL) İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmaktadır.
İşverene destek sağlanan süre kişinin başlangıçta işsizlik ödeneği için belirlenen toplam hak sahipliği süresinden düşülür.
İşverenlerce; aylık prim ve hizmet belgesinin yasal süresi içerisinde SGK’ya verilmesi ve primlerin yasal süresi içerisinde ödenmesi gerekmektedir.
İşçinin, işten ayrıldığı işyerinde tekrar işe başlaması halinde bu teşvik hükümlerinden yararlanılamaz.

4. MESLEKİ EĞİTİM KURSLARI

Amaç ve Kapsam
İşgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu tüm mesleklerde işsizlerin niteliklerini geliştirerek istihdam edilebilirliklerini artırmak,
Çalışanlarının mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmek, ayrıca tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalıştırılan işçilere yönelik olarak düzenlenen kurslara katılan kişilerin sertifika almalarını sağlamaktır.

Destek Kalemleri
İstihdam garantili mesleki eğitim kurslarına katılanların en az %50’si, 120 günden az olmamak üzere mesleki eğitim kursu süresi kadar istihdam edilmektedir.

Desteklenecek Giderler

 • Kursiyer zaruri gideri (Günlük 30 TL ila 50 TL arasında değişmektedir.)

 • İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortası Primi

 • Genel Sağlık Sigortası Prim Giderler


Sanayi sektöründeki mesleklerde düzenlenecek mesleki eğitim kurslarına katılan kadınların bakmakla yükümlü oldukları 2-5 yaş arası çocukları için aylık 400 TL bakım desteği kurs süresince karşılanacaktır.

Katılımcı Şartları

 • Kuruma kayıtlı işsiz olmak,

 • 15 yaşını tamamlamış olmak,

 • Yetiştirilecekleri mesleğe uygun özelliklere sahip olmak,

 • İşverenin aradığı özel şartları taşımak,

 • İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmış olmak,

 • Emekli olmamak.


Eğitimlere katılmalarına ve kurs sonunda da istihdam edilmelerine engel durumları bulunmadığı il müdürlüğünce uygun görülen yükseköğretim ve açık öğretimde okuyan öğrenciler de kurslara katılabilirler.
Ayrıca tarımsal faaliyette bulunanlar ile isteğe bağlı sigortalı sayılanlar, sosyal yardım, özürlü maaşı ile dul ve yetim aylığı alanlar da mesleki eğitim kurslarından yararlanabilmektedir.

Mesleki Eğitim Kurslarının Süresi
Kurslar en fazla 160 fiili gündür.

Kursların, günlük en az 5 en fazla 8 saat ve haftada 6 günü geçmemek üzere en az 30 en fazla 40 saattir. Yarım günlük tatiller dâhil olmak üzere milli, dini bayramlar ile resmi tatil olan günlerde eğitim yapılamaz ve bu süreler toplam eğitim gününe dâhil edilemez.

5. KENDİ İŞİNİ KURMA DESTEĞİ (HİBE)

Amaç ve Kapsam
Engellilerin ve eski hükümlülerin, üretime katkıda bulunarak öncelikle kendi geçimlerini sağlamak sonra da yeni istihdamlara aracılık etmelerini temin etmek.

Destek Kalemleri
Engelliler için:

1) Kuruluş işlemleri desteği: İşyeri kuruluşu için yapılan resmi işlemler, onaylar, izinler, ruhsatlar ve sigorta gibi masraflar için belge karşılığı olmak üzere en fazla 3.000,00 TL
2) İşletme gideri desteği: Sözleşme imza tarihinden sonra 12 ay süre ile belge karşılığı olarak işletme giderlerinin (su, elektrik, iletişim, ısınma, tanıtım ve kira) en fazla % 60’ını geçmeyecek şekilde yıllık toplamda en fazla 11.000,00 TL.
3) Kuruluş desteği: Sözleşme imza tarihinden itibaren 12 ay boyunca belge karşılığı olmak üzere işletmenin temel faaliyet alanı ile ilgili makine, teçhizat, yazılım, donanım, ara madde, sarf malzeme, ofis malzemesi gibi maliyetler için vergiler dâhil en fazla 36.000,00 TL destek sağlanmaktadır.

Eski Hükümlüler için:
a) Kuruluş desteği: Bir iş yeri kurarak geçimini sağlamak isteyen eski hükümlüler; hazırlayacakları projelerini Denetimli Serbestlik veya Koruma Kurulları üzerinden Komisyona sunmaları ve projelerinin kabul edilmesi halinde uygun görülen projelere vergiler dâhil en fazla brüt asgari ücretin 15 katı tutarında “kuruluş desteği” sağlanmaktadır.

Kimler Başvurabilir?
Girişimci*
*İŞKUR’a kayıtlı, %40 Engeli olduğu belgeleyen/Eski hükümlü olan, 18 yaşını tamamlamış, emekli olmayan, kendi üzerine aktif olarak kayıtlı işyeri/işletme olmayan, İşyerinin kurulacağı il sınırları içinde ikamet eden, girişimcilik eğitim programı sertifikasına sahip, Kurulacak iş ile ilgili diploma, sertifika, izin vb. belgelere sahip olan kişiler başvurabilir.

Destek Özellikleri
Destek Türü: Hibe
Destek Miktarı:
• 50.000 TL*
Destek Oranı: %60
Başvuru Dönemi: Sürekli (Yıl Boyu Çağrılı)
*Eski Hükümlüler için vergiler dâhil en fazla brüt asgari ücretin 15 katı

6. GİRİŞİMCİLİK EĞİTİM PROGRAMLARI

Amaç ve Kapsam
Kuruma kayıtlı kişilere yönelik olarak kendi işlerini kurmalarına ve geliştirmelerine yardımcı olmak.
Temel seviye girişimcilik eğitimi, sınıf içi eğitim ve atölye çalışmalarından oluşmakta olup en az 32 saat sürmektedir.

Destek Kalemleri
a) Katılımcı zaruri gideri
b) İş Kazası ve meslek hastalığı sigortası primi
c) Sağlık sigortası prim giderleri

Kimler Başvurabilir?
Girişimci
KOBİ

*Kuruma kayıtlı olmak, 18 yaşını tamamlamış olmak, girişimcilik eğitim programında aynı modülden daha önce yararlanmamış olmak, iş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmış olmak, bu kapsamda kuruma kayıtlı olanlardan özellikle işletmesini geliştirmek isteyenler için de girişimcilik eğitimleri verilebilmektedir.

Destek Özellikleri
Destek Türü: Hibe
Destek Miktarı: Üst limit yok - %100
Başvuru Dönemi: Sürekli

7. İLAVE İSTİHDAM TEŞVİKİ

Amaç ve Kapsam
İşletmelerin ilave istihdam edeceği personelin desteklenerek istihdam seferberliğine katkı sağlamaktır.

Faydalanma Şartları
Sigortalı yönünden aranılan şartlar:

 • Sigortalıların; İşe alındıkları aydan önceki üç ayda 10 günden fazla 5510/4-a,b,c kapsamında sigortalılıklarının bulunmaması,

 • İŞKUR’a kayıtlı işsiz olması,

 • 1/1/2018 ila 31/12/2020 tarihleri arasında özel sektör işverenlerince istihdam edilmeleri,


gerekmektedir.

İşyeri yönünden aranılan şartlar:

 • Özel sektör işverenine ait olması,

 • Sigortalının işe giriş tarihinden önceki takvim yılına ilişkin işe alındıkları işyerinden bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerindeki veya muhtasar prim hizmet beyannamelerindeki ortalamaya ilave olarak çalıştırılması,

 • Aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde SGK’ya verilmesi,

 • Tahakkuk eden sigorta primlerinin yasal süresi içinde ödenmesi,

 • Yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması,

 • Çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirdiği sigortalıları fiilen çalıştırmadığı yönünde herhangi bir tespitin bulunmaması,


 • gerekmektedir.

  Destek Tutarı
  Destek tutarı, işyerinin faaliyette bulunduğu sektöre göre farklı hesaplanacaktır.
 • İmalat veya bilişim sektöründe faaliyet gösteren işyerlerinde ilgili döneme ait günlük brüt asgari ücretin sigortalının prim ödeme gün sayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçmemek üzere, ilave istihdam edilecek her bir sigortalının 6.822,40 TL’ye kadarki prime esas kazanç tutarı için ödeyecekleri tüm primler (959,40 ila 2.558,40 TL) ile 153,74 TL’lik damga ve gelir vergisi karşılanacaktır. (Toplamda 1.113,14 ila 2.712,14 TL)

 • Diğer sektörlerde faaliyet gösteren işyerlerinde ilave istihdam edilecek her bir sigortalı prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanacak tüm primler (959,40 TL) ile 153,74 TL’lik damga ve gelir vergisi karşılanacaktır. (Toplamda 1.113,14 TL)Destek Süresi
2020/Aralık ayı aşılmamak kaydıyla, destek süresi 1/1/2018 ile 31/12/2020 tarihleri arasında istihdam edilen her bir sigortalı için 12 aydır. Ancak istihdam edilen sigortalının, 18 yaşından büyük 25 yaşından küçük erkek, 18 yaşından büyük kadın veya Kuruma kayıtlı engelli olması durumunda destek 18 ay süreyle uygulanacaktır.