1. VERİMLİLİK ARTTIRICI PROJELER (VAP) (HİBE)

Amaç ve Kapsam
Enerji verimli ekipman ve sistem kullanımı, onarım, yalıtım, modifikasyon, rehabilitasyon ve proses düzenleme gibi yollarla; gereksiz enerji kullanımının, atık enerjinin, enerji kayıp ve kaçaklarının önlenmesi veya en aza indirilmesi ile birlikte atık enerjinin geri kazanılması gibi konulardaki çözümleri içine alan ve Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü tarafından tebliğ olarak yayımlanan usul ve esaslara uygun olarak hazırlanan projeler, Verimlilik Artırıcı Proje (VAP) olarak değerlendirilmektedir.

Destek Kalemleri
İşletmelerin enerji verimliliğine yönelik olarak işletmelerinde uygulayacakları projelerindeki;
a) Mal alımlarını
b) Hizmet alımlarını

desteklemektedir.

Kimler Başvurabilir?
* Elektrik üretim faaliyeti gösteren lisans sahibi tüzel kişiler dışındaki yıllık toplam enerji tüketimleri 1000 TEP ve üzeri olan ticaret ve sanayi odası, ticaret odası veya sanayi odasına bağlı olarak faaliyet gösteren ve her türlü mal üretimi yapan işletmeler başvurabilmektedir.

Destek Özellikleri
Destek Türü: Hibe
Destek Miktarı: Proje bedelinin en fazla %30’u
KDV hariç toplam bedeli en fazla 1 milyon Türk Lirası’dır. Geri ödeme süresi 5 yıldan az olan projelere, proje bedelinin en fazla %30’u hibe olacak şekilde verilmektedir.
Başvuru Dönemi: Her Yıl*
*Yılda 2 başvuru (Ocak ve Temmuz)

2. GÖNÜLLÜ ANLAŞMA DESTEKLERİ (HİBE)

Amaç ve Kapsam
Gönüllü Anlaşmalar yoluyla işletmelerin geçmiş 5 yıllık enerji yoğunluklarının ortalaması olan referans enerji yoğunluğuna göre, önceden taahhüt ederek üç yıllık izleme dönemi sonunda ortalama en az %10 oranda enerji yoğunluğunu azaltmaktır.

Destek Kalemleri
Enerji Giderleri

Kimler Başvurabilir?
Elektrik üretim faaliyeti gösteren lisans sahibi tüzel kişiler dışındaki yıllık toplam enerji tüketimleri 1.000 TEP ve üzeri olan ticaret ve sanayi odası, ticaret odası veya sanayi odasına bağlı olarak faaliyet gösteren ve her türlü mal üretimi yapan işletmeler başvurabilmektedir.

Destek Özellikleri
Destek Türü: Hibe
Destek Miktarı: Enerji Giderinin %20’si
Gönüllü anlaşma yapan ve taahhüdünü yerine getiren bir işletmenin anlaşmanın yapıldığı yıla ait enerji giderinin %20’sini 200.000 TL’yi geçmemek kaydıyla destek mahiyetinde nakdi olarak karşılanmaktadır.

Başvuru Dönemi: Her yıl*
*Yılda 1 başvuru.